سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا بیگ زاده – کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
روژین قبادی – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
کورش فتاحی – سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
سعید قزوینه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش آبی برخصوصیات کیفی وزن هکتولیتر دانه و میزان کلروفیل برگ سه هیبرید ذرت پژوهشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد فاکتور آبیاری در سه سطح نیاز آبی به عنوان فاکتور اصلی و سه هیبردی ذرت بهعنوان فاکتور فرعی اختصاص داده شد براساس نتایج آزمایش با کاهش مقدار آب آبیاری در مقایسه با شرایط تامین کامل نیاز آبی ذرت درصد پروتئین دانه به طور معنی داری افزایش یافت و در شرایط تامین نیاز آبی کامل درصد پروتئیندانه در کمترین مقدار خود بود همچنین بیشترین درصد پروتئین دانه متعلق به هیبرید ۶۴۷ و هیبرید ۷۰۴ بود که با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتن د و بطور معنی داری بیشتر از هیبرید ۴۰۰ بود درصد چربی دانه تحت تاثیر مقدار آب آبیاری قرار نگرفت درحالیکه بیشترین درصد چربی متعلق به هیبرید ۴۰۰ بود