سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا عباس زاده – دانشجوی رشته اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمد دوست چمن آبادی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات میزان پرولین و قندهای محلول در گیاه عدس آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. ۲۰ لاین عدس به عنوان عامل فرعی و سطوح تنش اسمزی (شاهد، تنش اسمزی -۵ و ۱۰- بار) به عنوان عامل اصلی بود. آزمایش در شرایط آب کشت انجام شد. برای ایجاد تنش اسمزی از پلیاتیلنگلیکول ۶۰۰۰ استفاده شد. پس از رسیدن بوتهها به مرحله پنج برگی، میزان پرولین و قند محلول در آنها اندازهگیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح تنش اسمزی و بین لاینها اختلاف معنیدار وجود داشت. مقایسه میانگین سطوح تنش اسمزی نشان داد که کمترین مقدار صفات مربوط به شاهد و بیشترین مقدار مربوط به تنش اسمزی شدید بود. برای صفت پرولین بیشترین مقدار مربوط به لاینFLIP 2005-14L و کمترین مقدار مربوط به لاینFLIP 2005-3Lبود. برای صفت قند محلول نیز بیشترین مقدار مربوط به لاینهایFLIP 2007-41L و FLIP 2007-37L ،FLIP 2007-37L و کمترین مقدارمربوط به لاینهایFLIP 2005-5L 81 و S15بود.