سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی منیعی – عضو هیت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
علی محمد کاکاییان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ر
مهدی شفیعی ابنوی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ر

چکیده:

در بسیاری از مناطق جهان پژوهش هایی در مورد کشت پی در پی و به ویژه دو کشت در یک سال زراعی انجام شده است. در این پژوهش کوشش شده تا به بررسی اثر کشت اول بر کشت دوم و نیز اثر پیش تیمار بذر با آب مقطر بر عملکرد و اجزای عمل ر کد گیاه ماش پرداخت. در این تحقیق بر خلاف اکثر تحقق یات انجام شده که اثرگا یه لگوم را بر گا یهان د گ یر بررسی می کردند به بررسی اثرات گیهان مختلف غلات بر عملکرد گیاهان لگوم پرداخته شده است. بنا براین در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دا نشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد . در این طرح عامل اصلی در ۵ سطح شامل گندم،جو،چاودار،یولاف و چاودم (تریتیکاله)و عامل فرعی در دو سطح بذر ماش پیش تیمار شده و پیش تیمار نشده در نظر گرفته شدند .پس از انجام کارهای زراعی وآزمایشگاهی و نیز آنالیز داده ها ، نتایجی بدست آمد که عبارتند از پیش تیمار بذر با آب هیچ اثر افزایشی یا کاهشی در عملکرد و اجزای عملکرد ماش نداشت ، اما باعث جوانه زنی سریع تر نسبت به شاهد (بدون تیمار با آب مقطر )شد. غلات کشت شده پیش از ماش باعث اختلاف معنی دار در عملکرد ماش شدند به این ترتیب که بیشترین عملکرد ماش مربوط به کشت پس از تریتیکاله و سپس گندم،یولاف،چاودار و در نهایت جو بود.