سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس عباسی – استادیار بخش مدیریت
مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت
محمداسماعیل انصاری – استادیار گروه مدیریت

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی با میزان تناسب آنها با دانشگاه به ازمون پنج فرضیه می پردازدجامعه اماری این مقاله شامل ۴۸۴ نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۵ بوده که براساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد ۲۵۲ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند جمع اوری داده ها توسط پرسشنامه صورت گرفته است که دراین پرسشنامه از اعضای هیئت علمی خواسته می شد تا میزان تناسب خود را با دانشگاه براساس پنج معیار سازگاری اهداف سازگاری ارزش ها، سازگاری شخصیت ، سازگاری محیط کاری و سازگاری مهارت توانایی و دانش KSAs مشخص نمایند همچنین دراین پرسشنامه با طرح سوالهایی میزان رفتار شهروندی سازمانی آنها سنجیده شده است. نتایج ح اصله بطور کلی بروجود سطح قابل قبولی از تناسب میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه مورد مطالعه تاکید داشته اند ودر نهایت تاثیر درجه تناسب فرد سازمان بررفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت علمی را در سطح خطای ۹۵% مورد تایید قرار داده اند.