سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک حمیدیان – کارشناس ارشد تربیت بدنی، سازمان بهداش و درمان نا اهواز
فرزانه احمدی – متخصص قلب و عروق، استادیار دانشگاه علو پزشکی اهواز
افشین رضازاده – متخصص رادیولوژی، استادیار دانشگاه علو پزشکی اهواز

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی بر روی گشادی عروق وابسته به آنتدوتلیو در بیمتاران عروق کرونری قلب ومردان جوان بوده اس . پژوهش بر اساس هدف هدف، کاربردی و بر اساس مکان، آزمایشگاهی با کتترل پیش آزمون و پتآزمون طراحی شده اس . بیماران و مردان جوان به صورت تصادفی در ۲ گروه، آزمایشتی بیمتاران عتروق کرونتری ) ۱۰ نمونته بتا میانگین سن ۹۹ سال(، گروه آزمایشی مردان جوان ) ۱۰ نمونه با میانگین سن ۲۱ سال( و کنترل بیماران ) ۱۰ نمونه با میانگین ستن ۹۲سال( از مراکز درمانی بیمارستان گلستان و دانشجویان شهرستان اهواز انتخاب شدند. نمونه ها در حال پایه و پرخونی ایجاد شده دراثر کاف فشار خون باد شده و تخلیه پس از ۵ دقیقه از شریان براکیال توسط اولترا سوند داپلتر با کیفیت بالا مورد ارزیابی قرارگرفتند.ورزش هتوازی بته متدت ۶ هاتته اثتر معناداری بر روی اندازه قطر شریان براکیال نداشته اس . نتایج نشان داد تمرین هوازی باعث بهبود عملکرد آندوتلیو بیماران عروق کرونری و مردان جوان ستالم شتده است و متی تتوان از آن بته عنتوان یت عامتل پیشتگیری کننتده و محتدود کننتده در بیمتاری آترواسکلروز بهره مند شد