سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحیمه مهدی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ندا آقایی – گروه تربیت بدنی،واحد علی آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد،ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری بر زاویه انحنا کمری دانشجویان دختر بود .جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دختر سالم دانشگاه صنعتی شاهرود بودند . در تحقیق حاضر ، ۱۶۳ نفر ازدانشجویان دختر بهطور داوطلبانه در برنامه غربالگری به منظور بررسی لوردوز کمر که توسط صفحه شطرنجی انجام شد، شرکت کردند. نمونه هایی که دارای سابقه ورزشی منظم و علائم پاتولوژیک در ناحیه ستون مهره هابودند، حذف شدند. به منظور محدود کردن و همچنین یکسان سازی آزمودنی ها از نظر زاویه اولیه انحنا کمر ، زاویه لوردوز برابر و بیشتر از ۱۵ درجه ملاک انتخاب آزمودنی ها بود. لذا زاویه انحنا کمر ۱۱۸ نفر از آزمودنی ها بااستفاده از خطکش منعطف اندازه گیری شد. از بین ۵۶ نفر از آزمودنیها که زاویه لوردوز آنها برابر و بیشتر از ۱۵درجه بود، ۱۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه ۱۰ نفری گروههای تمرین انعطاف پذیری )گروه تجربی ۱(، تمرین قدرتی )گروه تجربی ۱( و گروه کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه به مدت ۶ هفته، هفته ای ۷روزو هر روز ۸۵ دقیقه تمرین کردند. تمرینات شامل تمرین قدرتی برای تقویت عضلات شکم و بازکننده ران و تمرین کششی برای انعطاف پذیری عضلات خم کننده ران و کمر بود. در پایان ۶ هفته زاویه انحنا کمر توسط خطکش منعطف اندازهگیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از آزمون تحلیل کو واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد