سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مالک دهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، فارس
حسن حقیقت نیا – استادیار هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دارای، فارس

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تلقیح میکوریز آربسکولار و پرایمینگ بذر با اسید سیالیسیلیک بر عملکرد رویشی و تولید محصول خیار گلخانه ای (cucumis sativus) تحت تنش های مختلف شوری آزمایشی گلخانه ای به صورت طرح آماری کرت های دوبار خرد شده (Split-Split Plot) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد در این آزمایش اثر چهار سطح شوری S2، S1، S0 و S3) در کرت های اصلی سه سطح پرایمینگ بذر بوسیله اسید سالیسیلیک (P1,P0و P2) در کرت های فرعی و دو سطح قارچ میکوریز آربسکولار (M0 و M1) در کرت های فرعی بررسی گردید (در مجموه ۷۲ گلدان مورد استفاده قرار گرفت). گیاه مورد مطالعه خیار گلخانه ای رقم Keyhan F1 و محل انجام آزمایش در شهرستان خاتم (واقع در استان یزد) می باشد آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام گردید نتایج نشان داد اثر تلقیح گیاهان با میکوریزا نسبت به پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک باعث ایجاد مقاومت بهتری در گیاه خیار گلخانه ای نسبت به تنش شوری گردید.