سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روزبه فرهودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مریم مکی زاده تفتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع ایران

چکیده:

استفاده از کودهای زیستی یکی از راهکارهای کاهش مصرف مواد شیمیایی در مزارع می باشد. این آزمایش به منظور بررسی تلقیح بذر گندم با قارچ مایکوریزا و باکتری آزوسپرلیوم بر فتوسنتز و عملکرد دانه گندم رقم پیشتاز در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از تلقیح بذر با قارچ میکوریزا،باکتری آزسپرلیوم، مخلوطی از آزسپرلیوم و میکو ریزا و مصرف کود شیمیایی به عنوان شاهد. نتایج نشان داد ترکیب میکوریزا و آزسپرلیوم سبب بهبود شرایط فتو سنتزی برگ پرچم گیاه گندم در مرحله ظهور سنبله و پرشدن دانه در مقایسه با شاهد شد. بیشترین عملکرد دانه ( ۱۷۸ گرم بر متر مربع) تحت تاثیر تیمار ترکیب میکوریزا و آزسپرلیوم به دست آمد. نتایج نشان داد ترکیب قارچ مایکوریزا و باکتری آزوسپرلیوم می تواند جایگزینی من اسب برای کودهای شیمیایی در زراعت گندم باشد