سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید شرفی – مربی دانشگاه اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح و عدم تلقیح بذر با تیوباسیلوس و شکل مصرف کود نیتروژن (اوره و سولفات آمونیوم هر یک به میزان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بر خصوصیات زراعی سه رقم کلزای پاییزه (اوکاپی، اس ال ام ۰۴۶ و ریجنت در کبری)، کلزای پاییزه آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. صفات مورد مطالعه در این پژوهش شامل عملکرد دانه، طول شاخه فرعی، طول غلاف در ساقه اصلی و شاخه فرعی و شاخص برداشت بود. تاثیر رقم بر صفات زراعی عملکرد دانه، طول شاخه فرعی، طول غلاف در ساقه اصلی و شاخه فرعی و شاخص برداشت معنی دار گردید. تاثیر تلقیح بذر با تیوباسیلوس بر صفات عملکرد دانه، طول ساقه اصلی، طول شاخه فرعی و شاخص برداشت معنی دار گردید. شکل مصرف نیتروژن تاثیری بر صفات مورد مطالعه نداشت. اثرات متقابل رقم × تلقیح بذر با تیوباسیلوس نیز برای صفاتی همچون عملکرد دانه، طول شاخه فرعی و طول غلاف شاخه اصلی و فرعی معنی دار بود.