سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد جواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
سید اسدالله محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک

چکیده:

یکی از حالات استفاده تلفیقی این است که آب زیرزمینی وارد کانالی می شود که آب سطحی را انتقال می دهد. ورود آب زیرزمینی یا قطع جریان ورودی، ایجاد یک جریان غیر ماندگار می نماید که در طول کانال گسترش می یابد. در این تحقیق مدل هیدرودینامیک ICSS جهت آنالیز جریان غیر ماندگار بوجود آمده از ورود آب زیرزمینی و تغییرات نیاز آبگیرهای کانال L8 شبکه آبیاری قزوین مورد استفاده قرار گرفت و شاخص های بهره برداری راندمان، کفایت، پایداری و عدالت در توزیع و ترکیب خطی از این شاخص ها به عنوان شاخص عملکرد کل سیستم محاسبه شد. در این تحقیق دو گزینه بهره برداری با فرض اینکه ۲۰ و ۳۰ درصد نیاز نهایی آبگیرها از آب زیرزمینی ورودی به کانال تامین می شود در نظر گرفته شد. این دو گزینه جهت تحویل ۲ ساعته آب به آبگیرها شبیه سازی شد و شاخص های بهره برداری و شاخص عملکرد کل سیستم برای هر یک از آنها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد گزینه ۳۰ درصد آب زیرزمینی نسبت به گزینه ۲۰ درصد از لحاظ عملکرد ۴۹ درصد ضعیف تر است.