سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شیرا
محمدحسین نیک سخن – دکتری عمران مهندسی آب

چکیده:

بررسی روند فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ها به دلیل تاثیر بر شکل آنها و ظرفیت حمل سیلاب دارای اهمیت می باشد. علاوه بر عوامل طبیعی وفعالیت های انسانی که منجر به ایجاد تغییر در روند فرسایش و رسوبگذاری رودخانه ها می شوند، تغییرات اقلیمی نیز به دلیل تاثیر جدی بر هیدرولیک جریان می توانند اثرگذار باشند. در این تحقیق تغییرات فرسایش و رسوبگذاری رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا اهواز به طول تقریبی۰۶ کیلومتر با استفاده از مدل یک بعدی GSTARS شبیه سازی شده است. با مقایسه خروجی های مدل با داده های مشاهداتی، ضریب مانینگ ۶/۶۰ و معادله انتقال رسوب ینگ ۱ بهترین تطابق را برای پروفیل سطح آب و بستر ارائه دادند. در نهایت اثرات تغییر اقلیمی بر هیدروگراف روزانه اعمال شده است و تاثیر این تغییرات بر روند رسوب گذاری و فرسایش این منطقه بررسی شده است