سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسریکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی آب
امیرحسین ناظمی – استاد دانشگاه تبریز
علی اشرف صدرالدینی – دانشیار دانشگاه تبریز
صابر یکانی مطلق – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر تغییرات قطر لوله های اصلی و جانبی برهیدرولیک جریان درداخلمنهول به صورت عددی پرداخته شده است برای شبیه سازی جریان دو فاز و اشفتگی از مدل حجم سیال k-e(VOF استفاده گردید برای بررسی دقت مدل عددی نتایج این تحقیق با نتایج مدل فیزیکی ژائو و آزمایشگاهی ونگ مورد اعتبار قرارگرفت نتایج نشان داد که تطابق خوبی بین شبیه سازی عددی و مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی وجود دارد و همچنین به ازای دبی ورودی ثابت هرچه میزان قطر لوله های ورودی کاهش می یابد میزان افت انرژی در داخل منهول افزایش می یابد.