سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید کاملی رحیمی –
احمد میرزایی –

چکیده:

این مقاله به معرفی و ابداع سطوح لغزش جدید در طراحی کنترل کننده های مد لغزشی فازی موتورDC بدون جاروبک می پردازد. پارامترهای این سطوح لغزش به گونه ای تنظیم شده اند که کنترل کننده مدلغزشیفازی مربوطه عملکردمشابه ای از لحاظ پیگیری سرعت مرجع ارائه نمایند. کنترل کننده مدلغزشی فازی با رهیافت تقریب سیستم های فازی مبتنی بر جستجوی جدولی طرح گردیده و سطوح لغزش متفاوت پیشنهادی به عنوان ورود یهای این کنترل کننده در نظر گرفتهمی شوند. این امر ما را قادر خواهد ساخت تا تاثیر هریک از این سطوح لغزش، برعملکردکنتر لکننده مدلغزشی فازی به خوبی مشاهده گردد. نتایج آزمایشات تاثیر مثبت تغییر سطح لغزش را به عنوان حلقه کنترلی نامرئی در کنترل جریان موتورDC بدون جاروبک و تغییر مطلوب مشخصات همگرائی و سرعت فاز و لغزش بیان می دارد