سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان ماهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر
فضل الله سلطانی – استادیار گروه مکانیک خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

استفاده از شمع در سازه هایی که تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی واقع می شوند )مانندسازه های بلند مرتبه، مخازن بزرگ سوخت، سازه های دریایی، پل ها و تاسیسات انرژی هسته ای( روشی مرسوم برای حل مشکل انتقال نیرو به خاک می باشد. تغییر زیاد مشخصه های مکانیکی خاک های رسی در اثر تغییر رطوبت، آنها را یکی از مستعد ترین خاک ها برای استفاده از شمع ها کرده است. و یکی از اهداف اصلی استفاده از شمعبرای این گونه از سازه ها، محدود کردن تغییر مکان های افقی و قائم جهت رسیدن به تغییر مکان های مجاز همراه با یک ضریب اطمینان ایده آل نسبت به نوع و اهمیت سازه میباشد. با توجه به هزینه های بالای آزمایش های استاتیکی و دینامیکی روی شمع ها، چندین شبیه سازی با استفاده ازروش تفاضل محدود در نرم افزا ر مدل های سه بعدی شمع- خاک)FLAC 3Dجهت پیش بینی رفتار شمع تحت اثر توام بارهای افقی و قائم ارائه می گردد. با بهره گیری از مدل های به دست آمده، تاثیر تغییر در سطح آب زیر زمینی در خاک رسی بر روی ضریب اطمینان شمع ها، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با یکدیگر مقایسه می گردند. این مقاله سعی بر ارائه و قیاس ضرائب اطمینان در تک شمع ها و شمع های موجود در برخی گروه های شمع با رفتار شبیه تک شمع در خاک های رسی در اثر تغییر سطح آب زیر زمینی دارد