سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام خوشکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
محمد شهوازیان – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

وجود الیاف دورپیچ روی سطح نخ، یکی از ویژگیهای مخصوص نخهای چرخانهای است که روی بسیاری از خصوصیات نخهای چرخانهای از جمله استحکام، ازدیادطول، نایکنواختی و پرزینگی تاثیر گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر تغییرسرعت دورانی زننده و چرخانه بر روی الیاف دورپیچ پرداخته شده و ارتباط آن با تغییر سایر خصوصیات نخ، بیان شده است. نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری حاکی از آن است که با افزایش سرعت زننده، تعداد الیاف دورپیچ و نایکنواختی کاهش واستحکام و ازدیادطول افزایش مییابد. با افزایش سرعت چرخانه نیز، تعداد الیاف دورپیچ و استحکام نخ کاهش مییابد. بعلاوهنایکنواختی نخ نیز، ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است. همچنین، افزایش سرعت چرخانه، تاثیر معناداری روی ازدیاد طول ندارد.