سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کرمی – استادیار گروه پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تبریز
مرضیه اسمعیل پور – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به رابطه نزدیک بین چرخه هیدرولوژی و سیستم اقلیمی هرگونه تغییر در اجزا اقلیم و از جمله بارش بخشهای مختلف آن را متاثر می کند هدف این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات عنصر بارش برروند تغییرات و افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی دشت سراب می باشد به این منظور از داده های بارش ایستگاههای منطقه در دوره اماری ۳۲ ساله ۱۳۸۶-۱۳۵۵ داده های ماهانه سطح اب چاههای مشاهده ای و پیزومتری در دشت سراب در دوره اماری ۱۳۸۵-۱۳۶۰ و ازمون ناپارامتریک من – کندال استفاده شد نتایج پژوهش نشان میدهد که تغییرات سری زمانی بارش درمنطقه مورد مطالعه به استثنای میرکوه و سهزاب در سایر ایستگاهها از نوع روند کاهشی است که در سطوح اطمینان ۹۹ و ۹۵ درصد معنی دار هستند ولی نقطه عطف شروع تغییرات روند در همه ایستگاهها برابر نیست در ایستگاه سهزاب و میرکوه تقاطع مکرر منحنی های مربوطه نشان از جهش عنصر اقلیمی دارد.