سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور حلیمی – کارشناس ارشد – تربیت مدرس

چکیده:

امروزه تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی اکثر جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که شناسایی و بررسی اثرات جانبی مختلف آن مهم تر از پرداختن به خود ماهیت تغییر اقلیم است. گرمایش جهانی از طریق تغییر در الگوهای بلندمدت اقلیم شناختی مناطق مختلف روندهایغالب و مرسوم اقلیمی منطقه را از حالت معمول منحرف کرده و از این طریق به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سایر جنبه های مرتبط را تحت تاثیر قرارمیدهد. انتقال رسوب معلق در کنار عوامل زمین شناسی، پوشش گیاهی، و سایر عوامل فیزیوگرافیک حوضه وابستگی شدیدی به الگوهای بارشی، توزیعزمانی و مکانی بارش، رزیم های هیدرولوزیک جریانات سطحی و…. دارد که تغییر اقلیم میتواند از طریق تاثیر بر الگوهای معمول این فاکتور ها، بر روندهای بلندمدت انتقال رسوب و الگوهای انتقال رسوب تاثیرگذار باشد. در این تحقیق برای بررسی تاثیر گرمایش جهانی بر روند های بلند مدت انتقال رسوب معلق از ۴ ایستگاه رسوب سنجی واقع در حوضه آب ریز دریاچه ارومیه با دوره آماری ۴۰ ساله ( ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۷ ) استفاده گردید. با به کار گیری آزمون گرافیکی منکندال و همچنین آزمون خودهمبستگی سری های زمانی، روندهای بلندمدت مدت مقادیر رسوب معلق حمل شده در این حوضه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون گرافیکی من کندال نشان داد سری زمانی مقادیر رسوب معلق حمل شده در این حوضه در سال ۱۳۷۴ دچار تغییر در میانگین شده وپس از آن رو به کاهش بوده است. آزمون خودهمبستگی هم روندی معنی داری را برای سری نشان نداد