سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ضیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه یزد
عباس کرم الدین – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
آزیتا اسعدی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

فرم ها پیوسته ایاز عناصر معمار یسنتی ایران هستند و مانند دیگر عناصر این معماری با مقتضیات اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی ایران تغییر و تکامل یافته اند. سازه های گنبدییکی از پای بر جاترین سازه ها می باشند که از دیر باز تاکنون باقیمانده اند و آنچه در معماری مدرن صورت می گیرد ادامه کار اجداد ماست. بطور کلی بارهای وارده بر گنبد شامل بارهای وزن، برف، باد، زلزله و حرارت می باشد. در این مقاله ۷ نمونه گنبد کروی با ارتفاع های مختلف در اثر بار مرده و زلزله مورد تحلیل از نوع تاریخچه زمانی قرار گرفته و تاثیر تغییر ارتفاع در رفتار لرزه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل تایید کننده رفتار مطلوب سازه های گنبدی در برابر زلزله بوده است و همچنین ناچیز بودن تاثیر نیروی زلزله در گنبدهای کروی نامتقارن را نشان می دهد.