سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سینا بشارت – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

بررسی تغییرات رطوبت و جریان آب در خاک در مسائل مهندسی آب از اهمیت فراوانی برخوردار است. معادلات انتقال آب در خاک همواره مورد بحث متخصصین بوده و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. هدف از ارائه این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک برحرکت آب در محیط متخلخل با نرمافزار Hydrus یک بعدی میباشد. در نرم افزار Hydrus از معادلات ون گنوختن استفاده میشود. در اینتحقیق بر اساس اندازهگیریهای انجام شده مقادیر پارامترهای معادله ون گنوختن بدست آمده و بر اساس شبیهسازی Hydrus و تغییر پارامتر معادلات ) α و n ( نتایج حرکت آب در خاک برای مدت ۰۱ روز شبیهسازی گردید. در این تحقیق آنالیز حساسیت پارامترهای α و n بصورت افزایش و کاهش در دو مقدار ۵± و ۰۱ ± درصد انجام و تاثیر تغییر پارامترها در انتقال آب در خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حساسیت n در حرکت بیشتر از α بوده است. بیشترین درصد تغییرات حرکت آب در خاک ۲۲ درصد بدست آمد