سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید شهریاری – کارشناس ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه شهید جمران اهواز
ناهید جوادی فر –
علی محمد آخوندعلی –

چکیده:

رودخانه کارون پرآب ترین رودخانه کشور و منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز بخش های مختلف در استان خوزستان می باشد و کیفیت آب در آن یکی از عوامل اصلی کنترل کننده منافع کشور می باشد. با توجه به وقوع خشکسالی های اخیر و افزایش برداشت ها و مصارف روزافزون و تخلیه پساب ها به رودخانه و همچنین اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای آب، بررسی کیفیت آب در وضع کنونی و تأثیر تغییرات دبی جریان بر کیفیت رودخانه کارون امری ضروری به نظر می رسد. بدین منظور در این تحقیق از مدل ریاضی Qual2kw برای شبیه سازی کیفی رودخانه کارون در اثر تغییرات میزان آورد رودخانه استفاده شده است. برای شبیه سازی تیرماه سال ۸۸ انتخاب شد و در مرحله بعد شبیه سازی با دو فرضیه انتقال آب برای تیر ماه انجام شد. حوضه پایاب کارون به عنوان مطالعه موردی در این تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده وضعیت آلوده و نامطلوب رودخانه در ماه های خشک و کم آب است. همچنین با ادامه وضع موجود و اجرا شدن طرح های انتقال آب از سرشاخه ها شاهد وقوع این وضع نامطلوب در بیشتر ماه های سال خواهیم بود که در ماه های خشک و کم آب این وضعیت خطرناک تر خواهد بود