سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل تقویان سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشا
سید رضا موسوی سیدی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
داود کلانتری – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
رمضان هادی پور رکنی – کارشناس گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در این مطالعه میزان تغییرات آلاینده های خروجی (HC ,CO, CO2, NOx) از موتو ردیزل در سه عمق ۵ و ۱۰ و ۱۵ سانتی متر، با استفاده از گاو آهن برگرداندار بر روی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ و همچنین رد حالت توقف (خلاص) به کمک دستگاه انالیز دود بررسی گردید. آزمون مزرعه ای در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری و رد خاکی با با فت سیلتی رسی ( ۴۲ درصد سیلت، ۱۰ درصد شن، ۴۷ درصد رس) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تیمار و در ۶ تکرار، انجام شد. کلیه آزمایشها در دور ۱۸۰۰ انجام گرفت. بررسی نشان می دهد افزایش بار تثیر معنی دار بر روی پارامترهای مورد نظر در سطح احتمال ۱ درصد دارد، به طوری که با افزایش عمق از ۵ به ۱۵ سانتیمتر و معادل آن افزایش بار از ۵۷۰ به حدود ۸۲۰ کیلو نیوتن، مقدار O2 به صورت معنی داری کاهش می یابد. سایر آلاینده های ابتدا تا عمق ۱۰ سانیمتر کاهش و سپس اندکی افزایش می یابند.