سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان کاظم عصاره – کارشناس ارشد سازه های آبی
علیرضا آبشوری – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش جاعل – دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اندازه گیری دبی ، مبنای توزیع دقیق آب و مدیریت اصولی بهره برداری در شبکه های انتقال آب است که به وسیله تجهیزات و ادوات مربوطه با دقت مناسب سنجش می گردد. جهت بهره برداری صحیح از شبکه های انتقال آب ، لازم است تا دبی جریان آب در نقاط مختلف شبکه اندازه گیری شود. فلوم های گلو بلند ۱ سازه هایهیدرولیکی هستندکه با مزیت حساسیت کم نسبت به استغراق ، دقت بالا و هزینه کم ، جریان را اندازه گیری می کنند. یکی از مسائل مهم درطراحی فلوم های گلو بلند، تعیین می باشد.هیدرولیک فلوم گلو بلند شبیه به سرریز لبه پهن می باشد .در تعیین رابطه دبی و ارتفاع ، جریان را ایده آل فرض نموده و سپس با )Cd( مقدار ضریب تخلیه جریان مقدار واقعی دبی محاسبه می شود .وجود اصطکاک روی دیواره ها ، کف کانال ، یکنواخت نبودن پروفیل سرعت و انحنای خطوط )Cd( استفاده از ضریب تخلیه جریان جریان که باعث تغییرات توزیع فشار می شود ، علل وجود ضریب دبی می باشد.در این تحقیق تأثیر عوامل هندسی فلوم گلوبلند بر ضریب تخلیه سازه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور چندمدل فیزیکی که دارای شیب بالا دست وپایین دست و ارتفاع آستانه متفاوت هستند، مورد آزمایش قرار گرفت. مدلها با دو ارتفاع گلوگاه ۷/۶۲ سانتیمترو۱۵/۲۴سانتیمتر با سه شیب بالادست و سه شیب پایین دست مختلف، ساخته شدند. جنس مدل ها از پلکسی گلاس می باشد و ابعاد آنها از استاندارد USBR تبعیت می کند.