سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسگر پوراصغر – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
بهرام میرشکاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

علیرغم اینکه د رمنطقه مغان علفهای هرز مزارعه بهاره بخوبی مدیریت می شود با اینحال الودگی مزرعه به علفهای هرز مشکل آفرین را هرساله شاهدهستیم برای این منظور تاثیر پارامترهای میزان بارندگی سالانه درجه حرارت حداکثر و وجود یا عدم وجود یخبندان سالانه از شاخصهای مهم اقلیمی د رظهور و پراکنش ده علف هرز مهم Setaria viridis, Echinochloa crus- galli , Sorghum halepense , Amaranthus retroflexus , Abutilon theophrasti , Chenopodium album , Solanum nigrum , Cuscuta compestris Xanthium strumarium ، Convolvulus arvensis درمنطقه مغان با بهره گیری از سوابق مزرعه مشاهدات، داده های آماری ده ساله اجرای آزمون خاک و مختصات برداری توپوگرافیکی مورد ارزیابی قرارگرفتند بررسی ها چنین نشان دادند که در کنار سایر عوامل موثر همچون پارامترهای خاک شناسی توپوگرافیکی، زراعی و مدیریتی نقش تغییرات اقلیمی بویژه پراکنش فصلی بارندگی و افزایش دما و کاهش روزهای سرد و یخبندان در سالهای اخیر بصورت انفرادی و همبسته بطور شاخص در فراوانی و ظهور علفهای هرز غالب نقش مهمی داشته و بجهت سازگاری محیطی بوجود آمده موجب گسترش و پراکنش علفهای هرز مشکل آفرین در منطقه شده است.