سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا رشیدی – استادیار دانشگاه رازی
سکینه میری – کارشناس علوم تربیتی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعامل و نقش خانواده و دانشگاه دربهبود مسائل انضباطی دانشجویان می باشد بدین منظور میزان تاثیر توجه به خصوصیات جسمانی و روانی نیازها علائق و احساسات شرایط خانوادگی اقتصادی و اجتماعی و نیز شیوه های مدیریت و نحوه رفتار و برخوردها از سوی والدین و اولیاه دانشگاهی و همچنینحجم مطالب وکثرت مفاهیم و هماهنگی مطالب درسی با اهداف و نیازها از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی قرارگرفت روش تحقیق توصیفی یا روش تحقیق از راه بررسی است گروه نمونه تحقیق ۱۰۵ نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی می باشد پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۴ سوال بسته پاسخ براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت است برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است تجزیه و تحلیل یافته ها نشان میداد کهعوامل ملحوظ درچهار سوال پژوهش با احتمال ۹۹ درصد دربهبود مسائل انضباطی دانشجویان موثر بودها ست.