سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره نبی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه نبی زاده – شرکت برق منطقه ای خراسان
محمد نبی زاده – مرکز بهداشت صالح آباد خراسان رضوی

چکیده:

درطول سالها مطالعات زیادی پیرامون عملکرد منابع انسانی و عوامل موثربرآن انجام گرفته است اما بطور کلی درزمینه بررسی تعاملات رهبری و تاثیری که برعملکرد منابع انسانی خواهد گذاشت مطالعات کمی انجام گرفته است لذا این مطالعه برآن است که با استفاده ازتوزیع پرسشنامه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار اسمات پی . ال . اس این روابط را مورد کنکاش قرار دهد برای نیل به این منظور نمونه ای ۶۸ نفری ازکارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان انتخاب گردید و نتایج حاصل گردیده و بحث و نتیجه گیری برامده از آن درانتهای مطالعه حاضر ارایه گردیده است نتایج بدست آمده نشان داده است که دو عامل رضایت و تعهدسازمانی برتعاملات رهبری تاثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین این دو عامل ازطریق تعاملات رهبری برعملکرد منابع انسانی تاثیر گذار میب اشند.