سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید محسن علامه – استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
الهام سادات موسوی زاده نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)
شیرین تیموری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

چکیده:

امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی ازاجزای فرایند مدیریت دانش درموفقیت سازمانها نقش اساسی دارد دانش سبب میش ود که سازمان ها بتوانند دانایی را سریعتر و موثرتر ازگذشته کسب کنند و به کاربندند پس باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود هدف ازاین مقاله بررسی تاثیر تسهیم دانش برنوآوری است دراین مطالعه دو بعدازتسهیم دانش مورد بررسی قرارگرفته است انتشاردانش و جمع آوری دانش و تاثیر انتشاروجمع آوری دانش برنوآوری اکتشافی و استخراجی سنجیده میشود داده های اولیه ازطریق پرسشنامه ای جمع آوری شده است که برای سنجش رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری طراحی شده است جامعه آماری پژوهش مدیران میانی و ارشد درشهرکرج می باشد که براساس نمونه گیری خوشه ای ۱۸۵نفراز آنها انتخاب شدند و ازطریق نرم افزار SPSS Amos مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان داد که جمعآوری دانش تاثیر مشخصی بردوبعدنوآوری مطرح شده دراین بررسی دارد درحالیکه انتشاردانش که شامل انتشاردانش درداخل و خارج ازگروه است تاثیری برنوآوری اکتشافی ندارد.