سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد جزیده – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
محسن دانشیار – هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
پرویز فرهومند – هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

بررسی تاثیر تزریق داخل تخم مرغی سطوح مختلف گلوتامین بر کیفیت جوجه یکروزه در بهار سال ۱۳۹۰ با استفاده از ۳۰۰ عدد تخم مرغ بارور در ۳ گروه آزمایشی در دانشگاه ارومیه انجام شد. در روز ۸ انکوباسیون، سطوح مختلف صفر، ۱ و ۱۰ میلی گرم گلوتامین به کیسه هوایی تخم مرغهای آزمایشی تزریق شد. بعد از هچ، فعالیت، وضعیت ظاهری، زرده جذب شده، وضعیت چشم، وضعیت پا، وضعیت ناف، باقیمانده ناف و باقیمانده زرده مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار گرفتند. داده های حاصل از این آزمایش بعد از تبدیل در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. مقایسه میانگینها در سطح ۵ درصد توسط آزمون دانکن صورت گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که تزریق داخل تخم مرغی گلوتامین تاثیری بر فعالیت جوجه ها، زرده جذب شده، وضعیت چشم، وضعیت ناف و باقیمانده زرده ندارد ( ۰۵/۰P>). نمره وضعیت ظاهری و مجموع نمره کل جوجه های تزریق شده با سطوح ۱ و ۱۰ میلی گرم گلوتامین کمتر از جوجه های شاهد (۰۵/۰ >P) بود. وضعیت پای جوجه های حاصل از تخم مرغهای تزریق شده با سطح ۱۰ میلی گرم گلوتامین به طور معنی داری بد تر از جوجه های گروه شاهد بود (۰۵/۰ >P). بعلاوه وضعیت باقیمانده ناف جوجه های حاصل از تخم مرغهای تزریق شده با سطح ۱ میلی گرم گلوتامین به طور معنی داری بدتر از جوجه های حاصل از تخم مرغهای گروه شاهد بود (۰۵/۰ >P