سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج اله دادی – دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ماندانا دادرسان – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر کاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی (به عنوان فاکتور اصلی) و ترکیبات مختلف کود بیولوژیک (به عنوان فاکتور فرعی) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که کاهش آبیاری از ۵۰ میلیمتر به ۱۵۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاسA باعث کاهش میزان سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. روند تغییرات شاخص سطح برگ بین ترکیبات کودی به گونه ای بود که بیشترین مقدار شاخص سطح برگ در مرحله تاسل دهی و در تیمار کودی باکتری حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا وکمترین مقدار آن در این مرحله درتیمار کود سوپر فسفات تریپل بدست آمد. باتوجه به اهمیت شاخص های فیزیولوژیک رشد در افزایش عملکرد می توان چنین نتیجه گرفت که آبیاری مزرعه ذرت بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاسA و استفاده نمودن از ترکیبات کود باکتری حل کننده فسفات وقارچ میکوریزا نسبت به سایر ترکیبات کودی می تواند تاثیر زیادی درافزایش عملکرد نشان دهند