سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید رادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
مصطفی شافع – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
بهنام صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن قاسمی – عضو ه‍‍یت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

با توجه به مصرف بی رویه کودهای شیمیایی از سویی کاهش ذخائر ترکیبات آلی در خاک آثار سوء بر اکوسیستمهای زراعی و محیط زیست را به دنبال داشته است.بدین منظور بررسی اثرات ترکیب آلی اسید فولویک بر صفات کمی گندم رقم گاسگوژن آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال زراعی ۸۹- ۱۳۸۸انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح ۰ ،۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گرم درهکتار اسید فولویک می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد اثر تیمارهای کودی بر صفات ارتفاع ساقه، وزن هزار دانه، تعداد گلچه بارور و تعداد بذر باعث ایجاد اختلاف معنی داری در میزان این صفات نسبت به میزان شاهد داشته است. در شاخصهای طول خوشه، وزن خوشه و تعداد گلچه اختلاف معنی داری مشاهده نشد و بیشترین وکمترین ارتفاع ساقه و طول پدانکل به ترتیب مربوط به تیمار ۸۰۰ گرم در هکتار و شاهد می باشد. بیشترین تعداد دانه و وزن هزار دانه مربوط به تیمار ۲۰۰ گرم بر هکتار می باشد.