سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژده کاکوئی نژاد – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج
سیدباقر محمودی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج
محمد علی چگینی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج

چکیده:

تاثیر شش قارچکش ریدومیل ام زد، فلینت، رورال تی اس، سومی ۸ ، ویتاواکس- تیرام، سلست و برخی از ترکیبات این قارچ کش ها بر روی قارچ Pythium aphanidermatum عامل مرگ گیاهچه چغندرقند در مطالعات درون شیشه ای و گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . در آزمایشات درون شیشه ای قارچ کش ها ریدومیل ام زد و ویتاواکس- تیرام در غلظت های مختلف (۱ و ۲ و ۳ در هزار) توانست به طور کامل از رشد میسلیومی آن را کاهش داد. قارچ کش های رورال تی اس و سومی ۸ و سلست تاثسری بر رشد قارچ P. aphanidermatum نداشتند. در آزمایشات گلخانه ای بیشترین درصد گیاهچه بقا یافته (۸۲/۸ درصد) در مقایسه با شاهد بدون قارچکش (۲۹ درصد) در خاک آلوده به P. aphanidermatum در بذور ضد عفونی با فارچکش ریدومیل ام زد مشاهده گردید. در ازمایشات ترکیب قارچکشها، بذور ضد عفونی شده با ترکیب قارچکشهای ریدومیل ام زد + رورال تی اس و ریدومیل ام زد + فلینت د رمقایسه با سایرین بیشترین درصد گیاهچه بقا یافته ( به ترتیب ۴۰/۶۸ و ۳۸/۵ درصد در آزمایش اول و ۵۸/۴۸ و ۵۴/۷۰ درصد در آژمایش دوم) را یکماه پس از تلقیح ایجاد کردند. این در حالیست که درصد گیاهچه بقا یافته در خاک آلوده در تیمار بذر بدون قارچکش ( به ترتیب در آزمایش اول ۱۶/۵ درصد و در آزمایش دوم ۱۵/۵ درصد) بود.