سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ژاله امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
افشین توکلی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
مهدی راستگو – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا یوسفی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تراکم گیاه ذرت و کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحقیقی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. این مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اول این آزمایش تراکم گیاه زراعی در دو سطح ۷۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار بود و فاکتور دوم کنترل علف های هرز در دو سطح کنترل و عدم کنترل علف هرز بود. نتایج به دست آمده نشان داد که با عدم کنترل علفهای هرز اجزای عملکرد و به تبع آن عملکرد دانه کاهش یافت. افزایش تراکم در شرایط کنترل علفهای هرز موجب کاهش عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد ردیف در بلال شد در حالیکه در شرایط عدم کنترل علفهای هرز افزایش تراکم باعث افزایش جزئی این صفات شده است. بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد که در شرایط عدم مبارزه با علفهای هرز افزایش تراکم می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از کاهش عملکرد دانه باشد.