سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کاظم زاده خواجوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

ازمایشی بر روی ذرت در تابستان سال ۱۳۹۰ در منطقه قهاب در ۱۲ کیلومتری شرق اصفهان در ۳ تراکم گیاهی مختلف شامل ۳۰ ۹۵ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار مورد مطالعه قرار گر فتند. طرح مورد استفاده بلوک های کامل ، تصادفی با ۳ تکرار بود. برای هر تراکم وزن تر گیاه و وزن خشک اعضا مختلف گیاه یعنی ساقه و غلاف، برگ، بلال و تعیین شد و محاسبه گردید. تجزیه واریانس داده های حاصل تفاوت آماری معنیداری را بین تراکمهای مختلف درکلیه صفات مورد بررسی نشان داد. تجزیه و تحلیل دادههای حاصله تحت شرایط این آزمایش نشان داد که تراکم گیاهی ۱۲۰ هزار بوته در هکتار بهترین عملکرد علوفه را تولید کرد. همبستگی ساده صفات مورد بررسی نیز ارزیابی گردید. بین عملکرد علوفه و اجزا عملکرد و عملکرد بیولوژیک همبستگی معنیدار و قوی به دست آمد.