سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم علیمحمدی – دانشگاه آزاد
ابراهیم عزیزاف – اکادمی ملی علوم آذربایجان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سه فاصله کاشت ۲۰و۲۵و۳۰ سانتیمتر روی ردیفهایی با فاصله ثابت ۶۰سانتیمتر و سه رقم زودرس زاریا آذرگل و چرنیانکا برخصوصیات مختلف ازجمله عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان بعدازبرداشت کلزا درمنطقه کندوان میانه درسال ۸۶ انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید دراین بررسی برخی ازمراحل نمو رویشی به زایشی خصوصیات مورفولوژیکی بوته و وزن خشک اندامهای مختلف عملکرد و اجزا عملکرد و شاخص برداشت مورد ارزیابی قرارگرفتند طبق نتایج حاصله بین تراکمهای کاشت ازنظر زمان وقوع مراحل فنولوژی اجزا عملکرد و اغلب صفات مورد ارزیابی به غیر ازقطر ساقه وزن صددانه و عملکرد دانه درطبق و هکتار تفاوت چندانی وجود نداشت همچنین بین رقمهای مورد کاشت ازنظر اغلب صفات مورد ارزیابی به غیر ازارتفاع بوته درصد پوکی دانه و وزن صددانه تفاوت معنی داری ازنظر آماری مشاهده نشد دراین آزمایش اثرمتقابل تراکم کاشت و رقم با صفات مورد ارزیابی معنی دار نبود.