سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فرید خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد شاهوردی – مربیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برخصوصیات فیزیولوژیکی رشد و نیز تعیین بهترین تراکم مناسب برای چهار رقم گندم دیم جهت دستیابی به عملکرد بالا آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد به اجرا درآمد دراین آزمایش تراکم کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح ۲۵۰ ، ۳۰۰ و ۳۵۰ و ۴۰۰ بذر در یک متر مربع و رقم بهعنوان فاکتور فرعی در چهار سطح آذر -۲ ، سرداری ، رصد و پتو بود عملکرد دانه عملکرد تک بوته عملکر د بیولوژیک طول سنبله، ارتفاع بوته قبل از سنبله رفتن ارتفاع بوته در مرحله برداشت تعداد سنبله در وبته تعداد پنجه نابارور تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام اختلاف معنی داری از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد.