سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن باقریان فرد – کارشناس ارشد
احمد اکبری نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

چکیده:

تاثیر تراکم کاشت بربرخی خصوصیات خاک و ترکیب های علوفه مرتع دست کاشت گیاه L. Atriplex canessence درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی نودهک قزوین ارزیابی شدند تراکمهای کاشت شامل فواصل بوته ها ۲و۴و۶ متر بود نمونه برداری ازاندامهای هوایی گیاه و نمونه برداری ازخاک دراسفندسال ۱۳۸۹ ازعمق صفرتا ۳۰ن۳۰تا۶۰ سانتیمتر صورت گرفت اسیدیته هدایت الکتریکی کربن الی نیتروژن نسبت جذب سدیم سدیم محلول درخاک و مجموع کلسیم و منیزیم خام پای بوته ها درصد ماده خشک درصد پروتئین درصد فیبرخام قند محلول و درصد دیواره سلولی و خاکستر سرشاخه های گیاه اندازه گیری شدند نتایج ازمایش خاک درعمق صفرتا ۳۰سانتیمتری نشان داد که آتریپلکس اسیدیته خاک را درمقایسه با شاهد کاهش دادو با افزایش تراکم بوته روند کاهشی نشان داد اتریپلکس هدایت الکتریی کربن الی مجموع کلسیم و منیزیم سدیم محلول خاک نسبت جذب سدیم sAR و درصدنیتروژن خاک را درمقایسه با شاهد افزایش داد با افزایش تراکم سدیم محلول خاک و نسبت جذب سدیم روندکاهشی داشت