سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد مصطفی پور – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کشت مخلوط ذرت و نخود بر وزن دانه تولیدی آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در مزرعه دانگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی د ر۳ تکرار انجام گردید. د راین آزمایش از بذر ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ و نخود رقم کاکا استفاده شد. تراکم کشت در سه سطح و نسبت های مختلف کشت در چهار سطح تعیین گردیدند. نتایج نشان داد اثر تراکم کشت فقط بر روی وزن هزار دانه نخود در سطح یک درصد (۰/۰۱≥p) و اثر نسبتهای مختلف کشت در هر دو محصول بر روی شاخص وزن هزار دانه در سطح یک درصد (۰/۰۱≥p) معنی دار گردید. وزن هزار دانه ذرت در نسبت کاشت (۱:۱) با ۲۱۷ گرم بیشترین و نسبت (۱:۲) با ۱۸۳ گرم کمترین میزان را تولید کرد. د رنخود کشت خالص این محصول بیشترین و نسبت کشت (۱:۲) کمترین وزن دانه را داشت. بررسی اثرات متقابل تراکم و نسبت های مختلف کشت در نخود نشان داد تیمار کشت خالص با تارکم کشت ۵۰ بوته بیشترین و نسبت (۱:۲) با تراکم ۵۵ بوته در متر مربع کمترین وزن هزار دانه تولیدی را داشتند.