سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهربان شاهپوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
افراسیاب راهنما – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
نعیمه عنایتی ضمیر – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

استفاده طولانی مدت از ماشین آلات کشاورزی سنگین سبب فشردگی خاک شده است و از طرفی شوری خاک بر قسمت وسیعی ازمزراع کشور، اثرات نامطلوبی برعملکرد گیاهان می گذارد به منظور بررسی تاثیر تراکم و شوری خاک بر اجزا عملکرد گیاه گندم، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجراشد. فاکتورها شامل دو سطح شوری ۴ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر و تراکم خاک صفر و ۲۰ درصد بود. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط محیطی، با افزایش تراکم و تنش شوری خاک، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد دانه در سنبله، وزن کل اندام هوایی و قطر ساقه به طور معنی داری کاهش یافت. اثر متقابل تراکم و شوری خاک بر قطر ساقه،ارتفاع بوته و وزن کلی اندام هوایی مشاهده گردید که به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافته اند.