سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژاله امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علیرضا یوسفی – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
مهدی راستگو – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
افشین توکلی –

چکیده:

به منظور برسی تاثیر تراکم بوته ذرت بر جمعیت و میزان ماده خشک علف های هرز، آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۹در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. در این پژوهش تاثیر تراکم مطلوب(۷۰ بوته در متر مربع) و تراکم بالا(۹۰ بوته در متر مربع) ذرت بر میزان ماده خشک و تراکم علف های هرز پیچک وحشی، سوروف، تاج خروس رونده، سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز مطالعه شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم بالای گیاه زراعی کاهش معنی داری در میزان ماده خشک و تراکم کل علف های هرز مزرعه، نسبت به تراکم پایین ایجاد کرد. در بین گونه های مورد مطالعه افزایش تراکم گیاه زراعی از ۷۰ بوته به ۹۰ بوته در متر مربع، وزن خشک پیچک وحشی و سلمه تره را به ترتیب ۸۵ و ۷۴ درصد کاهش داد. افزایش تراکم کمترین تاثیر را بر وزن خشک تاج خروس خوابیده(۳۲%) گذاشت. به نظر میرسد با افزایش تراکم گیاه زراعی به علت کاهش میزان تشعشع ورودی به کانوپی میزان فتوسنتز در علفهای هرز کاهش یافته باشد و در نتیجه در رقابت با گیاه زراعی رشدشان سرکوب می شوند.