سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه کریم خانی میانجی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر تراکم بوته برعملکرد مریم گلی و بومادران در اراضی سبزیکاری شهرک احمدیه شهرداری منطقه ۱۹ تهران انجام گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل اجرا شد نوع گیاه در دو سطح بومادران و مریم گلی و فاصله بین بوته ها در ۴ سطح ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ سانتی متر قرا رداشتند نتایج نشان داد که تاثیر نوع گیاه روی ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، سطح برگ و عملکرد اندام هوایی معنی دار شد در بین صفات مورد مطالعه تعداد برگ دربوته، سطح برگ و عملکرد اندام هوایی تحت تاثیر معنی دار تراکهای مختلف کاشت قرارگرفتند. بشترین ارتفاع بوته ۹۳/۳۳ سانتی متر تعداد برگ در بوته ۵۷/۷۶ عدد سطح برگ ۲۰۳۷/۹ سانتی متر مربع در متر مربع و عملکرد اندام هوایی ۵۴۱۴/۸ کیلوگرم درهکتار مربوط به گیاه دارویی بومادران بود.