سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعباسعلی اندرخور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
سمیه طایفه علی اکبرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

بمنظور بررسی تعیین بهترین تراکم بوته یک رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان به نامMASTER با در نظر گرفتن فواصل مختلف بوته با هدف استفاده بهینه از زمین زراعی و افزایش عملکرد دانه آفتابگردان در واحد سطح، آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکراردرسال زراعی ۱۳۸۶ درایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز مرکز مازندران انجام گرفت.در این طرح تراکم بوته ۴، ۶، ۸ و۱۰بوته در متر مربع بعنوان فاکتور فرعی و فواصل بین ردیف ۵۰، ۶۰ و ۷۰ سانتیمتر بعنوان فاکتور اصلی در نظرگرفته شد. صفات موردبررسی شامل طول دوره رویش، ارتفاع بوته، قطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن بوده است.نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها به روش دانکن در سال اول نشان دادکه تراکم بوته در مترمربع برای صفات مورد بررسی ارتفاع، طول دوره رویش ،عملکرد دانه و وزن هزاردانه در سطح ۱ و۵ درصد احتمال معنی داربود در حالی که برای صفات قطر طبق معنی دار نبوده است.کمترین ارتفاع بوته (۸/۱۷۸ سانتی متر )،کمترین طول دوره رویش (۶۷/۹۶ روز ) و بیشترین عملکرد دانه(۱۶۷۶گرم در کرت) مربوط به تیمار b4 با تراکم ۱۰ بوته در متر مربع بوده که به ترتیب در کلاس A,C, C قرار گرفته است.بیشترین وزن هزاردانه مربوط به تیمارهای b3 ,b1 با تعداد ۴ و۸ بوته در متر مربع بوده که در سطح ۵% احتمال اختلاف معنی داری بایکدیگر نداشته ودر کلاس A با میانگین ۵۸/۶۲ و ۵۹ گرم در کرت آزمایشی قرار گرفته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار شدن اثر متقابل تیمارها برای صفات ارتفاع بوته، طول دره رویش، عملکرد، ووزن هزار دانه در سطح ۱ و۵ % احتمال بود. بطوری که کمترین ارتفاع مربوط به تیمار a3*b4=70*10 با میانگین ۱۷۵ سانتی متر بوده که در کلاس G قرار دارد.همچنین کمترین طول دوره رویش مربوط به تیمار a1*b4=50*10 با میانگین ۹۵ روز در کلاسE می باشد،و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار a3*b4=70*10 و بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تمامی تیمارها به جز دو تیمار a2*b4=60*10 و a3*b2=70*60 بوده که در کلاس C,B قرار گرفتند، بقیه تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی داری با یکدیگر در سطح احتمال ۱% نداشته ودر یک کلاس قرارگرفتند.