سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عباس ملکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
صادق بهامین – اعضا باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امین فتحی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته برعملکردو اجزا عملکرد هیبریدهای ذرت آزمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درشهرستان ایوان درسال ۱۳۸۷ انجام شد فاکتورهای ازمایش شامل ارقام درسه سطح v1=Ksc 704 ، v2= Ksc 604 ٚ v3= Ksc 647 درکرت های اصلی و ترکم در۵سطح شامل D1= , 7 D2= , 8/5 D3=5/5 و۱۰ D4= ٚ ۱۱/۵ D5= بوته درمترمربع درکرت های فرعی بودند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثررقم و تراکم برارتفاع بوته و ارتفاع بلال درسطح ۵درصد معنی دار شد و تاثیر این دو فاکتوربرسایر صفات مورد بررسی درسطح ۱ درصد معنی دار گردید. بیشترین تعداد ردیف دربلال دررقم Ksc 604 و درتراکم ۵/۵ بوته درمترمربع بدست آمد.