سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن یاران پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظوربررسی اثرتراکم بوته برعملکرد دانه و اجزای عملکرد ماش سبز درتک کشتی و مخلوط با ذرت دانه ای ازمایشی درتابستان ۱۳۸۹ درمرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد بصورت کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار انجام شد تراکم بوته با سه سطح کم D1 متوسط D2,D3 زیاد به ترتیب ۶و۸و۱۰ بوته درمترمربع برای ذرت دانه ای رقم s.c604,و۱۰و۲۰و۳۰ بوته درمترمربع برای ماش رقم پرتو به عنوان فاکتور اصلی و ۵ سطح نسبت اختلاط ذرت ماش شامل ۰:۱۰۰ P1 ,25:75P2 و ۵۰:۵۰ (P3) 75:25، (P4) 100:0، (P5 به عنوان فاکتورفرعی درنظر گرفته شد نتایج بدست آمده نشان داد که سطوح مختلف تراکم بوته براجزای عملکرد ماش تاثی رمعنی داری نداشت ولی برعملکرددانه و شاخص برداشت تاثیر معنی داری دارد ازطرفی نسبت های مختلف ذرت ماش معنی دار بود درسطح ۰/۰۱ براین اساس نسبت اختلاط ۲۵:۷۵ذرت – ماش به عنوان نسبت اختلاط برتر تعیین شد ماش دراین نسبت بالاترین عملکرددانه ۱۹/۶ گرم درمتر مربع و اجزای عملکرد را به خود اختصاص داد.