سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران شهلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عبدالله جوانمرد – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
نادر جلیل نژاد –
بابک پاساری – استادیار دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیرتراکمهای مختلف بوته برروی برخی صفات کمی ذرت علوفه ای آزمایشی دریک مزرعه واقع دردانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد درسال ۸۹ به اجرا درآمد دراین آزمایش ۳تراکم بوته ۹۳۰۰۰و۱۰۵۰۰۰ و ۱۱۵۰۰۰ و ۵ رقم مختلف ذرت علوفه ای سیمون zola , ns 370و۵۴۰ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد که رقم ns بیشترین ارتفاع بوته و قطرساقه و رقم ۳۷۰ کمترین ارتفاع بوته و قطرساقه را دارا بودند بیشترین تعدادبرگ و برگ بالای بلال دررقم سیمون مشاهده شد تعدادبرگ بالای بلال تعدادبرگ و ارتفاع ساقه تحت تاثیر تراکم معنی دار نشدند ولی بیشترین قطرساقه درتراکم ۹۳۰۰۰ بوته درهکتار مشاهده گردید.