سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شمس الله وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
محمدفاروق حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، ایران،
محمد حیدری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
رامین عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین خواصالاستیک سنگها به علت کاربرد وسیعشان در موارد متعددی مانند طراحی، اجرا و نگهداری فضاهای سنگی بسیار حائز اهمیت است. مهمترین این ویژگیها شامل مدول الاسیتیسته، مدول حجمی، مدول برشی و ضریب پوآسون می-باشد. مرسومترین راه محاسبهی این ویژگیها انجام آزمایشهای استاتیک آزمایشگاهی و در برخی موارد برجا است. از آنجایی که انجام این آزمایشها بسیار پرهزینه بوده و با مشکلات خاص خود روبروست و همچنین نمونه پس از انجام آزمایش از بینمیرود، امروزه روشهای غیر مخرب که بسیار ساده و کم هزینهتر از روشهای استاتیک هستند و در رأس آنها گذر امواجفراصوتی است مورد توجه قرار گرفتهاند. از اینرو برای ایجاد شرایطی جهت جایگزینی این روش با روش استاتیک میبایست از پارامترها و شرایط مختلف، جهت افزایشدقت نتایج استفاده نمود. از اینرو در این مقاله سعی شده است که تأثیر پارامترهایی نظیر تخلخل و فشار روباره را به ترتیب بر ویژگیهای الاستیک دینامیک ماسهسنگ و سنگهای کربناته بررسی شوند