سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرضیه کشوری فینی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی
رضوان اسکندری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است که هدف از آن بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید بیمه در صنعت بیمه است. نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که انتخاب تاکتیکهای بازاریابی ارتباطی مناسب می توانند بر روی رفتار خریدار (خریدار کالا یا خدمت) اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید بیمه گزاران شرکت بیمه البرز می باشد. بازاریابی بیمه از مقولات استراتژیک در بیمه است و انجام برنامه های پژوهشی، شناخت نیازها، اطلاع رسانی، روابط عمومی، ایجاد انگیزه و … در جهت توسعه فروش بیمه در بنگاه های متوسط و بزرگ بسیار مفید است. همچنین می توان بدین گونه استدلال نمود که بازاریابی بیمه از مقولات مدیریت بیمه است و مدیریت بیمه مانند مدیریت سایر خدمات، مشمول قواعد و قوانین و روش شناسی و نگرشهای سیستمی مدیریت است. از این جهت بررسی در رابطه با عوامل بازاریابی موثر بر رفتار خرید بیمه گزاران امری مهم و ضروری به نظر می رسد. نتایج نشان داد که تاکتیک های بازاریابی ارتباطی (ارتباطات، شخصی سازی و رفار ترجیحی و پاداش) ارتباط معناداری با تمایل بیمه گذار به ادامه خرید دارند. همچنین نتایج نشان داد که تمایل بیمه گزار به ادامه خرید بر رضایت ارتباطی و تعهد ارتباطی اثر مثبت و معنی داری دارد. از دیگر نتایج بدست آمده بر تحقیق این است که رضایت ارتباطی بر اعتماد و تعهد ارتباطی بر رفتار خرید اثر مثبت و قوی دارند. اما اثر اعتماد بر تعهد ارتباطی در تحقیق تایید نشد.