سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین بهروش – فرهیخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مهدی تاجبخش – استاد دانشگاه ارومیه
محسن رشدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبداله حسن زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت برصفات رویشی و زایشی ۱۰ رقم کتان در ارومیه آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی A شامل تاریخ کاشت در سه سطح ۱۵ اردیبهشت ، ۴ خرداد و ۲۴ خرداد و فاکتور فرعیB شامل ارقام TN-97-10 ، TN-97-11 ، TN-97-17 ، TN-97-13 ، TN-97-24 ، WAZ-Z ، TN-97-16 (و TN-97-25 ، TN-97-5 ،TN-97-2 بود نتایج به دست آمده نشا ن داد که تاریخ کاشت و رقم برروی صفات تعداد شاخه فرعی تعداد کپسول در بوته تعداد دانه در کپسول، شاخص برداشت عملکرد دانه، روغن و پروتئین اثر معنی داری داشت با توجه به نتایج این بررسی کشت رقم TN-97-25 در تاریخ ۱۵ اردیبهشت با تولیدی معادل با به ترتیب ۱۲۱۳ و ۱۱۶۴ کیلوگرم درهکتار بهترین تیمار آزمایش تشخیص داده شدند.