سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره هروی –
محمدرضا زرتشتی –
مهدی تاجبخش –
عبداله حسن زاده قورت تپه –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم برخصوصیات مورفولوژیکی ومقدار محصول گلرنگ آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۷-۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی دیم ساعتلو به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید دراین تحقیق فاکتور اول شامل تاریخهای کشت ۸۷/۸/۲۷ و ۸۷/۹/۷ و ۸۷/۹/۱۹ و فاکتور دوم دو رقم گلرنگ به نامهای گلدشت و سینا بودند دراین بررسی صفاتی نظیر طول ساقه اصلی طول ساقه های فرعی درجه یک تعداد ساقه های فرعی درجه یک و دو وزن برگ و ساقه و تعداد کل غوزه ها وزن غوزه ها وزن دانه تعداد دانه در بوته، درصد پروتئین و چربی و زن هزار دانه و عملکرد عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت مورد آزمون قرارگرفتند نتایج حاصله از این بررسی برروی صفات رویشی و زایشی نشان داد که تیمار تاریخ کشت برطول ساقه اولیه و تعداد ساقه ثانویهدرجه ۲ تعداد غوزه های ثانویه و کل غوزه ها و وزن ساقه در سطح ۰/۰۱ معنی دار بود.