سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران دانشکده فناوری و م
عباس ستوده نیا – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده ف
عبدالمجید لیاقت – استادیار گروه مهندسی ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران دانشکده فناوری و

چکیده:

تاریخ کشت یکی از عوامل مهم در میزان عملکرد عدس و افزایش بهره وری بارش در شرایط دیم می باشد. بطوریکه کشت زود هنگام و عدم وجود شرایط دمایی مناسب باعث خواهد شد بذرها جوانه زنی نکنند از طرف دیگر در کشت دیر هنگام نیز فرصت استفاده از باران را از دست رفته و کاهش عملکرد محصول را سبب می شود. به منظور بررسی اثر تاریخ کشت بر روی عملکرد عدس بهاره پس از تجزیه و تحلیل آمار هواشناسی ۲۰ ساله ی منطقه ی مورد مطالعه دو تاریخ کاشت به عنوان تیمار تعیین گردید و برای بررسی میزان تاثیر آن آزمایش صحرایی در بهار ۱۳۹۰ در مزرعهی تحقیقات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اجرا شد. آزمایش بصورت طرح کامل تصادفی و با دو تیمار تاریخ کاشت در ۱۵ و ۲۵ فروردین ماه و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تاریخ کشت اثر معنی داری بر عملکرد دانه ،تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد بیولوژیکی عدس دیم در سطح ۱% داشت. تاخیر در زمان کاشت باعث شد عملکرد دانه و بیوماس به ترتیب ۷۰% و ۴۰% کاهش پیدا کند همچنین تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشتنیز در سطح ۵% معنی دار بودند دیگر اجزای عملکرد مانند وزن صد دانه ، ارتفاع بوته ، تعداد دانه در غلاف ، نسبت پوکی و تعدادشاخه های فرعی تفاوت معنی داری نداشتند.