سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن خانزاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان
محمد خالدی – استایداراقتصادکشاورزی و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اق
کمال شهبازی –
غلامرضا امین زاده –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات زراعی اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم گندم این تحقیق در سال زراعی ۸۵-۸۴ درمزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی مغان بصورت کرتهای دوبار خرده شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد چهارتاریخ کاشت ۱۵ آبان ۳۰ آبان و ۳۰ آذر و ۱۵ ابان درکرتهای اصلی و دو رقم برتر گندم با نامهای مغان و آرتا درکرتهای فرعی و چهار تراکم ۳۰۰، ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ دانه درمتر مربع درکرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد با تاخیر در کاشت طول دوره رشد ارتفاع بوته تعداد پنجه طول خوشه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بطور معنی داری کاهش یافت تاثیر تراکم های مورد مطالعه برعملکرددانه از نظر آماری معنی دار نبود همچنین ارقام مورد مطالعه از لحاظ عملکرد دانه دریک گروه آماری قرارداشتند اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم برعملکرددانهمعنی دار بود و درتاریخ کاشت ۳۰ آ ذر ماه تراکم ۴۵۰ دانه درمتر مربع نسبت به سه تراکم دیگر برتری نشان داد.