سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مرزبان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، گروه زراعت، ارسنجان، ایران
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بررشد رویشی و عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی زیره سبز، آزمایشی در منطقه فسا صورت گرفت . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد که تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اول در سه تاریخ ( ۲۵ دی و ۲۵ بهمن و ۲۵ اسفند ) و مقادیر نیتروژن به عنوان فاکتور دوم در ۱۲۰ ، کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار به وسیله کود اوره تامین شد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ،۸۰ ،۴۰ ، چهار سطح ۰ سطوح نیتروژن و تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیکی گیاه دارند. کشت دیر هنگام زیره سبز در تمام سطوح نیتروژن سبب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیکی گیاه شد. کمترین عملکرد بیولوژیکی در غیاب نیتروژن و کاشت گیاه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه مشاهده شد. آنالیز واریانس نشان داد که سطوح نیتروژن و تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر عملکرد اقتصادی دارد . بالاترین عملکرد اقتصادی در تیمار ۱۲۰ کیلو گرم نیتروژن خالص و اولین تاریخ کاشت حاصل شد . تاریخ کاشت تاثیر معنی داری برارتفاع گیاه داشت و کاشت دیر هنگام باعث کاهش ارتفاع گیاه شد.